Πραγματοποιούνται εργασίες συντήρησης στο σύστημα.

Moodle is under maintenance!

Have a nice summer!